ติดต่อ

Line : @kruthanasin
Email : kruthanasin@hotmail.com

ประวัติส่วนตัว

ข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อ-สกุล : นายธนะสิน รอดทรัพย์
วันเกิด : เกิดวันที่ 23 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2526

การศึกษา

สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษา : โรงเรียนสายอนุสรณ์
สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น : โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์
สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย : แผนการเรียน ไทย-สังคม-อาชีพ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี : ครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

การทำงาน

 • พ.ศ. 2559- ปัจจุบัน: ตำแหน่ง ครูพิเศษ โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

 


 

การจัดการเรียนการสอนในยุคโลกดิจิตอล

การจัดการเรียนการสอนในยุคโลกดิจิตอลนั้นครูควรมีบทบาทในการเป็นผู้อำนวยความสะดวกและชี้แนะแนวทางเพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ และบางครั้งอาจจะต้องเป็นผู้ร่วมเรียนรู้ไปพร้อมกับผู้เรียนด้วย ดังนั้นครูในยุคนี้จึงต้องมีคุณลักษณะที่เรียกว่า E-Teacher เช่น ต้องมีประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้แบบใหม่โดยจัดการเรียนการสอนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและสื่อเทคโนโลยี มีทักษะในการแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ เพื่อขยายองค์ความรู้ของตนเองตลอดเวลา มีความสามารถในการถ่ายทอดหรือขยายความรู้ของตนเองสู่นักเรียนผ่านสื่อเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการเสาะหาและคัดเลือกเนื้อหาความรู้หรือเนื้อหาที่ทันสมัย เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนผ่านทางสื่อเทคโนโลยี สามารถใช้สื่อเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั้งในฐานะที่เป็นผู้ผลิตความรู้ ผู้กระจายความรู้ และผู้ใช้ความรู้ เป็นต้น

ด้านที่ 1

ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน

 • 1.1 การสร้างและพัฒนาหลักสูตร
 • 1.2 การจัดการเรียนรู้
 • 1.3 การสร้างและการพัฒนา สื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้
 • 1.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
 • 1.5 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

ด้านที่ 2

ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน

 • 2.1 การบริหารจัดการชั้นเรียน
 • 2.2 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
 • 2.3 การจัดทำข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจำชั้นหรือประจำวิชา

ด้านที่ 3

ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน

 • 3.1 การพัฒนาตนเอง
 • 3.2 การพัฒนาวิชาชีพ